Asociace péče o seniory

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Většina lidí, když se dostane do situace, kdy aktivně řeší péči o někoho blízkého nebo ze sousedství, hledí nejprve na situaci dotyčného a teprve potom svou vlastní. Je to přirozené vidět na prvním místě toho, o koho má být postaráno. V naší Asociaci péče o seniory se ovšem zaměřujeme stejnou měrou na pečující jako na pečované. Věříme, že pouze, když budou obě dvě strany péče v komfortní situaci, může být takový stav dlouhodobě udržitelný a všichni zúčastnění tak mohou žít plnohodnotný a důstojný život.

Abyste znali svou situaci z hlediska českých zákonů, je třeba seznámit se několika základními z nich, které upravují vaši každodenní realitu jako pečujícího. Jedná se zejména o Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.), Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997Sb.), Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) a Zákon o dani z příjmu (586/1992Sb.). Vždy se jedná jen o několik odstavců, které se vás týkají, ale je nutné je znát.- viz dále v odkazech. Vaši situaci popisuje i Občanský zákoník například  tím, že přesně definuje, kdo se je považován za osobu blízkou (nejsou to všichni příbuzní, jak by se mohlo na první pohled zdát).

Kdo to je "pečující" z hlediska českých zákonů

Pokud se rozhodnete stát pečujícím, který se na plno věnuje zajišťování životních potřeb někoho jiného, je třeba zamyslet se nad vlastním statusem ve společnosti. Do té doby, než se rozhodnete pro péči, se na vás vztahuje nejspíše některá s následujících kategorií:  Máte zaměstnání, jste na rodičovském příspěvku, podnikáte nebo studujete, jste ve starobním důchodu nebo částečném invalidním důchodu. Podle toho, do jaké kategorie spadáte, se odvíjí vaše  komunikace s úřady,  zdanění příjmů a odvody státu, které se vás týkají. Pečujícím se můžete stát, ať je váš status z hlediska zaměstnanosti jakýkoliv. Pokud ale nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií (viz příklad níže s odchodem ze zaměstnání z důvodu péče) stáváte se pečujícím a to znamená pro komunikaci s úřady změnu vašeho dosavadního postavení.

Pokud z důvodu péče například opouštíte zaměstnání a stanete se finančně závislí na příspěvku na péči od svého pečovaného, stáváte se pečující osobou blízkou nebo asistentem sociální péče (pokud pečujete o někoho, kdo není vaší osobou blízkou) o vašem statusu informuje Úřad práce (oddělení sociální, nikoliv zaměstnanosti). Tento úřad, který přiděluje příspěvek na péči, vám vystaví potvrzení, kterým se prokážete na zdravotní pojišťovně, aby za vás bylo odváděno zdravotní pojištění. Váš status je se tedy odvíjí od poskytované péče a eviduje vás úřad práce jako pečujícího ve vztahu ke konkrétní osobě závislé na péči od stupně II. závislosti výše.

I pokud se staráte o více než jednoho člověka, váš status vždy vychází z první konkrétní smlouvy nebo vztahu s osobou blízkou. Například pokud se staráte o maminku, jste pečující osobou blízkou, přiberete- li si k tomu i péči o sousedku nebo tetičku, jste její asistentkou sociální péče a musíte uzavřít společně smlouvu o poskytování pomoci (viz §83 a §91 Zákona o sociálních službách)

Z hlediska zákona o důchodovém pojištění jste na to tom podobně jako lidé na rodičovském příspěvku. Je vám započítávána tzv. náhradní doba pojištění, která se sčítá jako doba odpracovaných let pro nárok na starobní důchod. Tento nárok se prokazuje po skončení péče nebo v případě žádosti o starobní důchod (viz §5 Zákona o důchodovém pojištění). Nemáte stanovenu povinnost platit zálohy na důchodové pojištění, jako to mají například osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)- tedy podnikající fyzické osoby.

Jako pečující nejste podnikatelem, pokud nemáte živnostenské oprávnění. Pro péči jako podnikatel- OSVČ byste navíc museli mít přidělenou registraci od příslušného krajského úřadu. Proto je také v Zákoně o sociálních službách uvedeno, že asistentem sociální péče se rozumí ten, který tuto péči nevykonává jako podnikatel.

Pro účely zdravotního pojištění platí, že toto pojištění je odváděno státem zdravotní pojišťovně jak za pečované tak za osoby, které pečují o tyto osoby. (viz Zákon o  veřejném zdravotním pojištění §7 g)

Ohledně zdanění příjmů za péči, pokud máte příjem z příspěvku na péči, kterým vám váš pečovaný platí za to, že se o něj staráte, ze Zákona o dani z příjmu vyplývá, že osoby blízké jsou od daně osvobozeny a ti, kdo nejsou osobami blízkými svých pečovaných, mají smlouvu o poskytování pomoci a jsou tedy asistenty sociální péče, odvádí daň z příjmu fyzických osob z částky, která každý měsíc překročí hodnotu nejvyššího příspěvku na péči (Stupenň IV). Tedy vztahuje se na ty pečující, kteří se starají o více než jednoho člověka, jež navíc není jejich osobou blízkou. Viz Zákon o dani z příjmu §4 odt.1 písmeno i)

Společenský status "jsem pečující"- ekvivalent jsem na "rodičovské dovolené" by měl vejít v širší společenskou známost. Dosud tomu tak není a je třeba si to stále připomínat. Vaše pozice jako pečujícího, který věnuje svůj čas a energii starosti o potřeby někoho jiného, je pro společnost nenahraditelná a jak jako populace stárneme, bude čím dál tím potřebnější a rozšířenější. Je třeba mít na paměti, jaké máte v této pozici povinnosti, ale také nezapomenout na vaše práva a respekt, které tomuto postavení náleží. Zaslouží si ho všichni pečující. 

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů |

 


Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám