Asociace péče o seniory

Osoba blízká

O seniora, který se stane postupně závislý na péči druhé osoby, se stará zpravidla někdo z rodiny, nejčastěji děti. Za osobu blízkou se považují i osoba žijící ve společné domácnosti, s tím, kdo přijímá péči (a příspěvek na tuto péči), ačkoliv je nepojí příbuzenský vztah.

Stupeň závislosti na péči druhé osoby se určuje sociálním šetřením, které provádí Úřad práce (jiné sociální oddělení než to, které řeší nezaměstnanost). Více informací o tom, jak získat příspěvek na péči získáte zde.

Aby mohl senior zůstat co nejdéle v domácím prostředí, je třeba vědět, jak mu poskytovat péči kvalitně. Jde o to, aby dlouhodobě prospíval a nestrádal ani senior, ani ten, kdo se o něj stará.

Pak mohou oba žít v pohodě a radovat se vzájemných chvil. Když péče neprobíhá podle představ, nejen, že senior strádá, chřadne a zhoršuje se jeho zdravotní stav, ale současně upadají i vztahy v širší rodině, pečujícím hrozí vyhoření a ztráta vlastního soukromého i pracovního života.

Tomu všemu se dá předejít správným rozložením sil a zejména získáním informací a praktických dovedností, jak péči poskytovat.

K tomu slouží různé druhy kurzů, které pořádá mimo jiné také Asociace péče o seniory. Pečující se zde dozvědí nejen jak poskytovat přímou péči, ale jak si zajistit navazující servis, jak jednat s úřady a další užitečné informace, které oběma stranám pečujícím i opečovávaným ulehčí život.