Asociace péče o seniory

Sedmá konference APEOS přinesla změny v garanci zdravotní péče

Sedmá konference APEOS přinesla změny v garanci zdravotní péče |

VII. Konference Asociace péče o seniory Praha, středa 13.6.2018

                                                 ZKRÁCENÁ VERZE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ

 

 

 

 

 

 

1.          SPOLUPRÁCE SE SVAZEM MĚST A OBCÍ

 • Naplánovaná návštěva Mgr. Jindry Tužilové ve Spolku Klidné stáří.
 • Lukáš Stehno vystoupí v Senátu Parlamentu ČR na konferenci pořádané pobočným spolkem SMO, téma konference je Senioři, plánovaný termín zář/říjen 2018

2. LOBBING

 • 2.1. Parlament (Poslanecká sněmovna)
  Začátkem října 2017 se Kristýna Hypšová setkala s Markétou Pekarovou - Adamovou z TOP09.
  Následně byli osloveni všichni poslanci Výboru pro sociální politiku PS s cílem získat podporu návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění. Osobní jednání proběhla s poslanci - pí. Maxová ANO, pí. Dražilová ANO, pí. Vrecionová ODS, p. Kaňkovský KDU-ČSL, p. Juchelka ANO, p. Novák ANO. Všichni přislíbili podporu návrhu. Písemnou formou (prostřednictvím e-mailu) vyjádřila dále podporu pí. Richterová z Pirátů.
 • Návrh zákona na změnu zákona o důchodovém pojištění, předložila Markéta Pekarová Adamová v Poslanecké sněmovně 24. Května 2018.
 •  Nyní je jde návrh do 3.čtení zákona. Přednesen bude na zasedání výboru dne 21. Června 2018 v Poslanecké sněmovně. 
 • Na základě schůzky Lukáše Stehna a Marcely Hrubé s pí. Maxovou a pí. Dražilovou, projevila pí. Dražilová zájem o návštěvu jednoho z našich členských zařízení v Blansku.
 • Pro další hladký průběh při vyjednávání s poslanci je potřeba, aby všichni členové APEOS měli zavedené standardy.

 

     2.2. VLÁDA - MPSV

 • Dále je vedení APEOS domluveno na schůzce s paní ministryní Jaroslavou Němcovou - na schůzku jsme delegováni jako zástupci Hospodářské komory.
 • Byly domluveny dva termíny 17.5., odloženo na 11.6., zrušeno pro jednání paní ministryně u premiéra, čekáme na náhradní termín
 • Tématem schůzky by mělo být zrušení tzv. Postupu 2/2014, respektive vyjmutí členů Asociace z toho postupu. MPSV nabízíme sjednocení tzv. neregistrovaných pod standardy péče SANATORY, pokud to bude možné, projednáme i odvolání v MPSV našich členů ve správních řízeních

 

4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – Skupina Senioři v jednotlivých městech a obcích

 • navázání kontaktů - p. Lorenz, pí. Brejžková, Valentovi (účast na místní akci)
 • brožury - hygienické minimum - dodat členům, kteří nemají - zanést jako Standard č.12

5. STANOVY ASOCIACE

Změna stanov – Zanesení podmínek členství do stanov. Změna oproti současnému stavu, kdy je podmínkou pouze placení členských příspěvků. Nově podmínkou členství

- Zavedení standardů péče SANATORY (bronz) do jednoho roku od podání přihlášky, včetně ustanovení garanta (viz dále)

- provoz členského zařízení v budově zkolaudované k bydlení

Přítomní členové tuto změnu schválili jednomyslně

6. Diskuse: KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 • komise - zvolení pro ad hoc případy- shodli jsme se na tom, že v případě porušování zásad a podmínek členství vyplývajících ze stanov ustanovíme kontrolní komisi, která bude mít za úkol prošetřit člena, jež tyto zásady a podmínky porušuje
 • komise bude pověřena vedením Asociace a složená z členů
 • roční kontrolní mechanismus- jednou do roka by měla proběhnout návštěva vedení Asociace/školitelky standardů péče SANATORY ve všech členských zařízeních. Během roku za standardy zodpovídá jejich pověřený garant s ukončeným zdravotnickým vzděláním.

7. Diskuse: Povinné působení garantů sociální a zdravotní péče ano či ne?

Proběhla podrobná debata o nutnosti zapojení odborných garantů péče. Členové se shodli na tom, že v případě sociálního pracovníka, není třeba a ten, kdo má na starosti komunikaci s rodinami a seniory měl vzdělání v sociální oblasti. Dále členové vyhodnotili na návrh vedení Asociace nutné působení garantů zdravotní péče, kteří by dohlíželi na ASP a měli pracovně právní vztah se spolkem, který zaštiťuje vztah mezi ASP a jeho klienty.

 

Bylo dohodnuto a jednomyslně schváleno členskou základnou, že garant zdravotní péče musí mít ukončené středoškolské vzdělání zdravotního směru. Musí být k dispozici v zařízení na denní bázi – přítomen alespoň několik hodin a nebo na telefonu a to i večer zejména pro konzultace ASP ohledně zdravotního stavu seniorů.

S tímto zdravotníkem bude uzavřena dohoda o provedení práce, jejíž návrh i s náplní práce vypracuje Asociace po dohodě s právníkem a účetní. Náplní práce bude zejména dohled nad ASP a jejich zaškolování a pravidelné školení.

Níže následují příklady vztahu zdravotníka ke členskému zařízení, jak v nich v současnosti už většinou působí.

Odborný garant zdravotní péče je buď

1. ASP/zdravotník
2. Vedoucí PP/ASP
3. Terénní služba

Přítomná členská zařízení se zavázala uzavřít s garantem DPP na školení a zavádění standardů péče SANATORY

 • Informací o výsledcích testů ASP, zavedení kontrolních mechanismů a zaslání dohody o provedení práce s kopií dokladu o požadovaném vzdělání garanta budou standardy péče SANATORY považovány za zavedené a Asociace na základě toho vydá certifikát tohoto standardu příslušnému zařízení s platností na jeden rok. Pro obnovu standardů po roce není už nutná návštěva školitelky, ale je nutné splnit podmínky proškolení ASP a stálého působení garanta (viz postup výše)
 • školení ASP si pak zajistí každý člen sám prostřednictví svého vlastního garanta


8. FINANCOVÁNÍ

Po uplynutí 3 měsíců platí nové členské zařízení členské příspěvky podle obsazených lůžek. Tento systém je novinkou. Dosud platili členové fixní dohodnutou částku podle svých možností. Asociace během prázdnin zanalyzuje data od všech členských zařízení a každému navrhne výši členských příspěvků od září 2018 (viz dále)

Systém členských příspěvků:

 • každý člen zašle na e-mail kancelar@apeos.cz maximální kapacita lůžek a počet obsazených lůžek. Dále všechny typy a počet příspěvků na péči a kolik ASP. Na základě statistik pošle vedení APEOS návrh členských příspěvků
 • vstupní poplatek 15 tis. (jednorázově na první tři měsíce)

 

9. POUŽÍVANÁ LOGA V ASOCIACI PÉČE O SENIORY

 Řádní členové naší Asociace mohou používat na svých webových stránkách a dalších propagačních materiálech logo Asociace péče o seniory, logo standardů péče SANATORY a logo Hospodářské komory, jejíž jsme kmenových členem jakožto živnostenské společenstvo. Níže uvedená loga zašleme zájemcům z řad členů emailem.

 

Sedmá konference APEOS přinesla změny v garanci zdravotní péče
Sedmá konference APEOS přinesla změny v garanci zdravotní péče
Sedmá konference APEOS přinesla změny v garanci zdravotní péče