Asociace péče o seniory

Zprávy pro členy Asociace

VII. Konference Asociace péče o seniory proběhla 13.6. v Praze                                                 

ZKRÁCENÁ VERZE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ

1.          SPOLUPRÁCE SE SVAZEM MĚST A OBCÍ

 • Naplánovaná návštěva Mgr. Jindry Tužilové ve Spolku Klidné stáří.
 • Lukáš Stehno vystoupí v Senátu Parlamentu ČR na konferenci pořádané pobočným spolkem SMO, téma konference je Senioři, plánovaný termín zář/říjen 2018

2. LOBBING

 • 2.1. Parlament (Poslanecká sněmovna)
  Začátkem října 2017 se Kristýna Hypšová setkala s Markétou Pekarovou - Adamovou z TOP09.
  Následně byli osloveni všichni poslanci Výboru pro sociální politiku PS s cílem získat podporu návrhu na změnu zákona o důchodovém pojištění. Osobní jednání proběhla s poslanci - pí. Maxová ANO, pí. Dražilová ANO, pí. Vrecionová ODS, p. Kaňkovský KDU-ČSL, p. Juchelka ANO, p. Novák ANO. Všichni přislíbili podporu návrhu. Písemnou formou (prostřednictvím e-mailu) vyjádřila dále podporu pí. Richterová z Pirátů.
 • Návrh zákona na změnu zákona o důchodovém pojištění, předložila Markéta Pekarová Adamová v Poslanecké sněmovně 24. Května 2018.
 •  Nyní je jde návrh do 3.čtení zákona. Přednesen bude na zasedání výboru dne 21. Června 2018 v Poslanecké sněmovně. 
 • Na základě schůzky Lukáše Stehna a Marcely Hrubé s pí. Maxovou a pí. Dražilovou, projevila pí. Dražilová zájem o návštěvu jednoho z našich členských zařízení v Blansku.
 • Pro další hladký průběh při vyjednávání s poslanci je potřeba, aby všichni členové APEOS měli zavedené standardy.

 

     2.2. VLÁDA - MPSV

 • Dále je vedení APEOS domluveno na schůzce s paní ministryní Jaroslavou Němcovou - na schůzku jsme delegováni jako zástupci Hospodářské komory.
 • Byly domluveny dva termíny 17.5., odloženo na 11.6., zrušeno pro jednání paní ministryně u premiéra, čekáme na náhradní termín
 • Tématem schůzky by mělo být zrušení tzv. Postupu 2/2014, respektive vyjmutí členů Asociace z toho postupu. MPSV nabízíme sjednocení tzv. neregistrovaných pod standardy péče SANATORY, pokud to bude možné, projednáme i odvolání v MPSV našich členů ve správních řízeních

 

4. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – Skupina Senioři v jednotlivých městech a obcích

 • navázání kontaktů - p. Lorenz, pí. Brejžková, Valentovi (účast na místní akci)
 • brožury - hygienické minimum - dodat členům, kteří nemají - zanést jako Standard č.12

5. STANOVY ASOCIACE

Změna stanov – Zanesení podmínek členství do stanov. Změna oproti současnému stavu, kdy je podmínkou pouze placení členských příspěvků. Nově podmínkou členství

- Zavedení standardů péče SANATORY (bronz) do jednoho roku od podání přihlášky, včetně ustanovení garanta (viz dále)

- provoz členského zařízení v budově zkolaudované k bydlení

Přítomní členové tuto změnu schválili jednomyslně

6. Diskuse: KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 • komise - zvolení pro ad hoc případy- shodli jsme se na tom, že v případě porušování zásad a podmínek členství vyplývajících ze stanov ustanovíme kontrolní komisi, která bude mít za úkol prošetřit člena, jež tyto zásady a podmínky porušuje
 • komise bude pověřena vedením Asociace a složená z členů
 • roční kontrolní mechanismus- jednou do roka by měla proběhnout návštěva vedení Asociace/školitelky standardů péče SANATORY ve všech členských zařízeních. Během roku za standardy zodpovídá jejich pověřený garant s ukončeným zdravotnickým vzděláním.

7. Diskuse: Povinné působení garantů sociální a zdravotní péče ano či ne?

Proběhla podrobná debata o nutnosti zapojení odborných garantů péče. Členové se shodli na tom, že v případě sociálního pracovníka, není třeba a ten, kdo má na starosti komunikaci s rodinami a seniory měl vzdělání v sociální oblasti. Dále členové vyhodnotili na návrh vedení Asociace nutné působení garantů zdravotní péče, kteří by dohlíželi na ASP a měli pracovně právní vztah se spolkem, který zaštiťuje vztah mezi ASP a jeho klienty.

 

Bylo dohodnuto a jednomyslně schváleno členskou základnou, že garant zdravotní péče musí mít ukončené středoškolské vzdělání zdravotního směru. Musí být k dispozici v zařízení na denní bázi – přítomen alespoň několik hodin a nebo na telefonu a to i večer zejména pro konzultace ASP ohledně zdravotního stavu seniorů.

S tímto zdravotníkem bude uzavřena dohoda o provedení práce, jejíž návrh i s náplní práce vypracuje Asociace po dohodě s právníkem a účetní. Náplní práce bude zejména dohled nad ASP a jejich zaškolování a pravidelné školení.

Níže následují příklady vztahu zdravotníka ke členskému zařízení, jak v nich v současnosti už většinou působí.

Odborný garant zdravotní péče je buď

1. ASP/zdravotník 
2. Vedoucí PP/ASP
3. Terénní služba

Přítomná členská zařízení se zavázala uzavřít s garantem DPP na školení a zavádění standardů péče SANATORY

 • Informací o výsledcích testů ASP, zavedení kontrolních mechanismů a zaslání dohody o provedení práce s kopií dokladu o požadovaném vzdělání garanta budou standardy péče SANATORY považovány za zavedené a Asociace na základě toho vydá certifikát tohoto standardu příslušnému zařízení s platností na jeden rok. Pro obnovu standardů po roce není už nutná návštěva školitelky, ale je nutné splnit podmínky proškolení ASP a stálého působení garanta (viz postup výše)
 • školení ASP si pak zajistí každý člen sám prostřednictví svého vlastního garanta


8. FINANCOVÁNÍ

Po uplynutí 3 měsíců platí nové členské zařízení členské příspěvky podle obsazených lůžek. Tento systém je novinkou. Dosud platili členové fixní dohodnutou částku podle svých možností. Asociace během prázdnin zanalyzuje data od všech členských zařízení a každému navrhne výši členských příspěvků od září 2018 (viz dále)

Systém členských příspěvků:

 • každý člen zašle na e-mail kancelar@apeos.cz maximální kapacita lůžek a počet obsazených lůžek. Dále všechny typy a počet příspěvků na péči a kolik ASP. Na základě statistik pošle vedení APEOS návrh členských příspěvků
 • vstupní poplatek 15 tis. (jednorázově na první tři měsíce)

 

9. POUŽÍVANÁ LOGA V ASOCIACI PÉČE O SENIORY

 Řádní členové naší Asociace mohou používat na svých webových stránkách a dalších propagačních materiálech logo Asociace péče o seniory, logo standardů péče SANATORY a logo Hospodářské komory, jejíž jsme kmenových členem jakožto živnostenské společenstvo. Níže uvedená loga zašleme zájemcům z řad členů emailem.

 

Pozvánka na VII. Konferenci APEOS v Praze

VII. Konference Asociace péče o seniory, Praha Florentinum  13. června 2018

Etnosvět, Legerova 40, Praha 2

 

Srdečně zveme členy Asociace péče o seniory na výroční konferenci. Prosím potvrďte svou účast Martině Trnkové na email:

kancelar@apeos.cz 

 

Těšíme se na Vás!

 

vedení APEOS

 

Program:

10:00 Prezence účastníků, občerstvení

10:30 Úvodní slovo prezidenta: Zpráva o plnění stanovených cílů pro rok 2018

-          Spolupráce Asociace se Svazem měst a obcí ČR (SMO)

-          Postup lobbingu na úrovni Parlamentu ČR a vlády (informace ze schůzky na MPSV)

11:00 Diskuze: Informace členů o jejich zapojení do komunitního plánování- situace po roce od VI. konference APEOS v březnu 2017

11:30 Standardy SANATORY- Bronzový stupeň jako základní pilíř Asociace

-          Představení Mgr. Marcely Hrubé – příklad možnosti zapojení členů do vytváření standardů kvality v Asociaci

-          Návrh na zavedení hygienického minima jako součást standardů péče o seniory

 

12:00        Oběd

 

13:00 Stanovy Asociace péče o seniory, z.s.

-          Navrhované změny a doplnění:      

 • zavedení standardů jako podmínky členství
 • zanesení standardů do sbírky listin z.s.
 • Vznik kontrolní a revizní komise

13:30 Diskuse: Povinné působení garantů sociální a zdravotní péče ano či ne?

14:00 Různé podněty členů

15:00 Předpokládané zakončení konference

 

APEOS na veřejném slyšení v Senátu Parlamentu ČR

26.6. 2017 od 9h v Zaháňském salonku

uspořádala Asociace péče o seniory (APEOS) pod záštitou senátorky Daniely Filipiové (ODS) 

Pozvání dále přijala senátorka Božena Sekaninová (ČSSD), která se také zúčastnila úvodního diskusního panelu. Slyšení se zúčastnilo cca 40 lidí z řad odborné veřejnosti, zástupci měst a obcí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

Úvodní prezentaci přednesli Eliška Kroczková ze Spolku u Andělky (člen APEOS) a prezident Asociace péče o seniory (APEOS) Lukáš Stehno. Následovala diskuze s přítomnými. Shrnutí obou částí je obsahem následujícího textu.

Představení Asociace péče o seniory (APEOS)

Asociace péče o seniory reaguje na demografický vývoj společnosti za posledních 10 let, kdy se díky zdravotní péči prodlužuje délka života a v současnosti máme v ČR ale i v Evropě dvě generace seniorů. Dochází k tomu, že senioři ve věku 65- 75 let se starají o svoje rodiče ve věku 85- 95 let.

Sociální systém, jak byl historicky nastaven a stále tak funguje, s touto eventualitou nepočítal, a tak si lidé, kteří pečují o své blízké, musejí pomoci sami, čímž vznikl prostor pro vznik Asociace péče o seniory.

Asociace péče o seniory sdružuje lidi (organizace i jednotlivce), kteří začali v tomto prostoru působit a pomáhat lidem, co nedosáhli na státem dotované služby a přirozeně tak doplňují nedostatky v sociálním systému. Podle statistik MPSV se do státního Domova pro seniory nebo jiné registrované sociální služby dostane každý třetí uchazeč. Ostatní senioři, kteří potřebují pomoc, jsou odkázáni na pomoc rodiny, přátel a zdravotnických zařízení, ve kterých jsou hospitalizováni často jen kvůli nedostatečné péči u nich doma. Z toho plyne, že potřebnou péči má možost využít pouze jeden ze třech občanů ČR, kdy další dva sjou sociálním systémem diskriminováni.

V členských zařízeních Asociace jsou kvůli této změně ve společnosti v péči tisíce seniorů, co z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí bydlet doma sami a nezískali místo v Domově pro seniory. Tato zařízení fungují bez dotací od státu při podobné kvalitě péče založené standardech kvality.

Asociace péče o seniory nabízí systém podle Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) a Občanského zákoníku (89/2014Sb.), který umožňuje se o potřebné seniory postarat a poskytnout jim důstojný domov až do konce jejich života.

Diskuse

Veřejného slyšení v Senátu se účastnilo cca 15 úředníků z MPSV, ti označili za rizikové, že nemají nad členskými zařízení Asociace kontrolu. Neuvědomují si přitom, pod jak důkladnou kontrolou naši členové jsou na úrovni měst a obcí, kde se účastníme  mimo jiné také komunitního plánování. Sociální pracovníci městských úřadů a obcí spolupracují s našimi členy, kteří pomáhají rodinám s péčí o jejich seniory, každý den. Kontrola kvality péče a prostředí je prováděna pravidelně také sociálními pracovníky Úřadu práce, který spadá pod MPSV.

V debatě mimojiné vystoupila Mgr. Jindra Tužilová zastupující Svaz měst a obcí ČR, která zdůraznila potřebu pestré nabídky nejrůznějších sociálních služeb včetně aktivit na bázi sousedské výpomoci, jak ji zastřešuje Asociace péče o seniory.

 

Závěr veřejného slyšení v Senátu

Asociace péče o seniory vyzvalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k uznání Asociace jako jednoho z partnerů, který se podílí na řešení problematiky péče o seniory. Zejména to znamená vyjmutí členů Asociace péče o seniory z tzv. postupu 2/2014, kterým instruuje MPSV krajské úřady k represivním opatřením vůči každému, kdo se zabývá péčí o seniory a nepotřebuje k tomu registraci. V tomto dokumentu používá termín „neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb“, nebo jen neregistrovaní. Těmi ale členové naší Asociace nejsou, protože neposkytují sociální služby, tudíž registraci krajského úřadu mít nemusí. Přesto se v jednotlivých krajích potýkají s většími či menšími problémy s krajskými úředníky. Jediné, co tedy naše Asociace po Ministerstvu práce a sociálních věcí požaduje, je změna zadání těmto úředníkům, aby byla zastavena správní řízení vedená na základě mylných dojmů úředních osob – K porušování zákona v členských zařízeních APEOS nedochází.

Uznáním alternativy sociálních služeb ze strany MPSV se otevře a zprůhlední prostor, v němž se nyní pohybuje kolem 90 – 120 organizací na území všech krajů ČR. Jejich přesný počet není znám.

Naše Asociace je připravena poskytnout řešení městům a obcím, kde již působí naši členové a dalším zájemcům, aniž by to představovalo investice z veřejného rozpočtu. Naši členové jsou soběstační díky efektivnímu provozu a nepotřebují provozní dotace jako registrované sociální služby.

Nelze přehlížet skutečnost, že v České republice existuje cosi jako šedá zóna sociálních služeb (cca 20% všech pobytových zařízeních). Tyto organizace odmítají registraci, protože je staví do podřízeného postavení  z důvodu závislosti na dotacích. Těchto soukromých společností, klubů, spolků a sdílených domácností je tolik kvůli tomu, že v naší společnosti je veliký převis poptávky oproti možnostem, které nabízí Domovy pro seniory. Je zřejmé, že se stát nemůže postarat o všechny, kteří by to potřebovali, ale neměl by bránit těm, kdo se dovedou o sebe nebo svoje rodiče postarat sami.