Asociace péče o seniory

Polohování

5.

Úvod

Obsahem tohoto standardu je seznámení asistentů péče se správnými postupy při manipulaci s klientem a také zásady správného polohování při péči o ležící klienty.

 Důvod

Prevence svalových zkrácení, bolestí kloubů a především dekubitů. Šetrná manipulace se seniory s ohledem na jejich specifika.

 Cíl

Spokojený klient s co nejlépe a nejpohodlněji prožitým dnem na lůžku, omezenou bolestí a bez dekubitů.

 

Úvod do problematiky

Správné polohování je prevencí mnoha onemocnění, odlehčuje kůži a zlepšuje prokrvování částí těla, tím pomáhá zabraňovat vzniku dekubitů. Dále jím předcházíme vzniku kontraktur* (například u svalu, jeho zkrácení). Polohování také pomáhá v léčbě bolesti a předchází deformacím kloubů. Zlepšuje psychický stav klienta.

Je důležité si uvědomit, že nesprávným polohováním můžeme klienta poškodit, může u něj dojít k omezení hybnosti a ztuhlosti kloubů, například po CMP (mozková mrtvice).

Typy a četnost polohování upravujeme individuálně podle potřeb klienta. Základní principy polohování by měl ovládat každý asistent péče.

Základní druhy polohování

 • Na zádech
 • Na boku
 • Na břiše
 • Střední poloha mezi polohou na boku a na zádech
 • Střední poloha mezi polohou na boku a na břiše

Speciální druhy polohování

 • Na zádech
 • Na zdravé straně
 • Na ochrnuté straně
 • Mikropolohování

Polohovací pomůcky

 • Různě veliké polštáře a jiné tvary (kvádry, válce, klíny)

 • Opěrné desky

 • Podpěry

 • Úchopové polohovací pomůcky (například úchopový držák – pomůcka pro snadnější držení příboru nebo tužky)

 • Rektální polštář (postačí dětský nafukovací kruh na plavání)

Hlavní cíle polohování

 • Regulace svalového tonu (každý sval má určitý stupeň napětí, tonus je stah svalu, který nebyl vyvolán úmyslně)

 • Zajištění fyziologického postavení v jednotlivých kloubech, to odpovídá většinou střednímu postavení v kloubu, kloubní pouzdro je rovnoměrně napjato, je vyrovnaný tlak na kloubní plochy a vzniká tak nejméně škod na měkkých tkáních

 • Prevence dekubitů

 • Prevence zkrácení svalů

 • Omezení svalových spasmů* (křečí)

 • Prevence zápalu plic

 • Zlepšení bdělosti a pozornosti

 • Zlepšení krevního oběhu (cirkulace)

 • Podpora pohyblivosti páteře

 • Omezení nebezpečí poškození nervů

 • Prevence luxace*(vykloubení) kyčlí

 • Pomoc uvědomění si postižené oblasti (například u klientů po mrtvici)

 • Polohuje se celých 24 hodin

 • Polohy se mění v pravidelných intervalech. Ve dne každé 2 hodiny, v noci 3 hodiny, neurčí-li lékař jinak

 • Ke klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho názor a přání

 • Vycházíme z polohových stereotypů klienta

Případné příčiny nesprávného polohování

 • Nedostatečně informovaný asistent péče o správném polohování

 • Nedůslednost, nepravidelnost polohování

 • Nedostatek vhodných pomůcek nebo používání nevhodných (nejsou vhodné běžné polštáře a peřiny, ty bývají totiž příliš měkké, doporučuje se používat pomůcky k tomu určené)

Provedení jednotlivých poloh

Poloha na zádech


Poloha na zádech je všeobecně nejlépe tolerována. Její nevýhodou je nebezpečí vzniku dekubitů na patách a v oblasti křížové kosti. Také je možné vyšší riziko vzniku zápalu plic.

 •  Hlavu je nutné mírně podložit malým polštářkem, nesmí být ani v předklonu, ani zvrácena dozadu (hlava je v prodloužení páteře).
 • Horní končetiny jsou v rameni v mírném upažení, střídáme zevní a vnitřní  rotaci.
 • Předloktí je podloženo tak, aby byl loket v mírném poohnutí, střídáme polohy dlaní vzhůru, dlaní dolů.
 • Zápěstí je v mírném ohnutí nahoru, ruka je vloženou pomůckou nastavena do kulového úchopu, palec je v opozici proti ostatním prstům.
 • Ruka je střídavě polohována do fyziologického a funkčního postavení
 • Dolní končetiny jsou v kyčelním kloubu ve středním postavení, nepřepadávají, nerotují (čéška kolene směřuje do stropu).
 • Koleno je v mírném ohnutí, vypodloženo v oblasti kotníku, paty se pak nedotýkají podložky
 • Plosky chodidel se opírají o pomůcku v nohách lůžka a jsou v pravém úhlu k bérci
 • Paty mohou být vypodloženy antidekubitními botičkami

Poloha na boku

Poloha na boku má antispastický vliv a je prevencí dekubitů v křížové oblasti. Má také vliv na drenáž plicních a průduškových sekretů.

 • Pod hlavu opět vkládáme malý polštář
 • Trup je zezadu podepřen vhodnou podpěrou (válec, polštář, stočená deka).
 • Spodní horní končetina spočívá na podložce vedle hlavy, rameno je v úhlu 90°, loket v mírném ohnutí, předloktí otočené dlaní směrem nahoru.
 • Vrchní horní končetina může být položena na polštáři před trupem, v mírném předpažení, podél trupu, nebo krátkodobě za zády, předloktí otočené dlaní směrem dolů. Ruku polohujeme, střídáme funkční a fyziologické postavení.
 • Spodní dolní končetina je natažena v prodloužení trupu (někdy můžeme i mírně ohnout v kyčli a koleni).
 • Vrchní dolní končetina je pokrčena v kyčli a koleni v úhlu 90°a v poloze před trupem spočívá na podložce nebo polštáři.
 • Kloub hlezenní (mezi nártem a lýtkem) je ve středním postavení, může být také podložen

Poloha na břiše

Poloha na břiše není ideální polohou a  neměla by se používat příliš často. Spíše výjimečně a jen jednou maximálně dvakrát v průběhu 24 hodin a to především z důvodu odlehčení bokům a zádům, anebo při jiném důvodu (například dle ordinace lékaře).

 • Hlava je otočená ke straně, strany střídáme v krátkých intervalech, není podložena polštářem
 • Hrudník i břicho mohou být podloženy polštářem
 • Polohy horních končetin střídáme, polohujeme je nahoru podél hlavy a dolů volně podél těla. Je možné i jednu končetinu umístit nahoru a jednu podél těla.
 • Zápěstí polohujeme jako v základní poloze na zádech
 • Dolní končetiny jsou v oblasti bérce podloženy polštářkem nebo válcem aby se prsty nedotýkaly podložky.

Speciální poloha u klientů s ochrnutím

Poloha na zádech

 • Lůžko je v rovné poloze
 • Hlava a ramena jsou podloženy polštářem, zabezpečíme tím fyziologické postavení hlavy a páteře
 • Ochrnutá horní končetina je uložena na podložce nebo polštáři v mírném upažení, loket je mírně ohnutý, zápěstí v mírném ohnutí nahoru.
 • Ochrnutá dolní končetina – ve všech kloubech zajistíme střední postavení pomůckami, pozor na chybné postavení kyčle v zevní rotaci a hlezna otočeného dolů.
 • Podložíme paty, opět můžeme použít antidekubitní botičky.

Polosed, sed

Polosed může být zaujímán na lůžku nebo na vozíku s pozvednutými stupačkami na podporu lýtek a zakloněnou zádovou opěrkou. Sed pak s opěrkou napřímenou a na lůžku s podloženým trupem.

 • Hlava a krk jsou podloženy polštářem, který umožní i podepření horní části ramen, bolestem krku předcházíme podložením polštářů pod předloktí a loket
 • Loket má úhel 90°, zápěstí a ruka je ve středním postavení
 • U sedu je trup v úhlu 90°, klient nesmí být předkloněný

Manipulace s klientem probíhá vždy šetrně, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a to z důvodu „papírové“ kůže seniorů!

01 Poloha na zádech - správně

02 Poloha na zádech nesprávně

03 Poloha na boku na postižené straně

04 Poloha na boku na zdravé straně

05 Poloha na břiše

06 Sezení na lůžku-správně

07 Sezení na lůžku- nesprávně

08 Sed na vozíku

09 Vedení při chůzi

10 Aktivní pohyb s dopomocí