Asociace péče o seniory

Zdravotnické minimum

1.

Funkce lidského těla se zaměřením na geriatrii (anatomie, fyziologie, patologie)

Nejčastější patologické stavy seniorů

Vymezení prostoru pečovatelské péče

 

 

Úvod

Tento standard vysvětluje specifika onemocnění seniorů, změny v jejich organismu a také možnou prevenci těchto onemocnění.

Důvod

Znalost základních fyziologických změn orgánů u seniorů, hlavní požadavky na péči.

Cíl

Respektování individuálních potřeb seniorů s ohledem na jejich onemocnění, správná péče o ně. Znalost možností preventivních opatření

Obsah

 1. Geriatrie – medicína stáří
 2. Dělení seniorů dle MUDr. Kalvacha, C Sc.
 3. Faktory ovlivňující onemocnění ve stáří
 4. Fyziologické změny jednotlivých orgánů ve stáří
 5. Kardiovaskulární (srdečně - cévní) systém
 6. Dýchací systém
 7. Onemocnění trávicího traktu
 8. Hormonální změny ve stáří
 9. Změny krevní srážlivosti
 10. Sarkopenie*(úbytek svalové tkáně)
 11. Změny kosterní soustavy
 12. Změny nervového systému
 13. Změny funkce smyslových orgánů
 14. Kožní změny
 15. Ukazatele kvality péče o klienta
 16. Hlavní priority (požadavky) péče o klienta
 17. Celosvětově přijímané principy (zásady) geriatrické péče

Geriatrie – medicína stáří

Geriatr – lékař, zabývající se komplexně (celostně) problematikou stáří

Dělení seniorů dle MUDr. Kalvacha, CSc.

1/ Zdatní senioři - nepotřebují geriatrickou péči, věnují se koníčkům, eventuálně své práci. Měli by být edukováni* (edukace = výchova nemocného k samostatnější péči o vlastní onemocnění) a docházet pravidelně na preventivní prohlídky.

2/ Nezávislí senioři – za normálních okolností nepotřebují pečovatelskou službu, jen, dojde – li k přechodnému zhoršení jejich kondice vlivem operace nebo onemocnění.

3/ Křehcí senioři – mohou to být jedinci s chronickým rizikem pádů, demencí, psychickou labilitou (depresí), nestabilním stavem při onemocnění srdečně – cévního systému. Senioři využívají zdravotnické i sociální služby.

4/ Zcela závislí senioři – zcela nesoběstační jedinci, vyžadují téměř nepřetržitou pomoc rodiny a pečovatelské organizace, často dochází k hospitalizacím (pobytu) ve zdravotnických zařízeních.

Faktory ovlivňující onemocnění ve stáří

 • Genetika (dědičnost)
 • Vnější vlivy
 • Úbytek sil
 • Ochabování a umenšování tělesných tkání
 • Vlastní přičinění (dehydratace, špatná výživa, podvýživa, užívání mnoha léků – nárůst   působení nežádoucích účinků léků, nedostatečné a nesprávné užívání léků)
 • Sociální příčiny (sociální nejistota, finanční nejistota, pocit nepotřebnosti, změna společenské role)
 • Psychické příčiny (deprese, ztráta partnera, dítěte)

Charakteristickým rysem onemocnění ve stáří je polymorbidita* (u 90 % jedinců nad 75 let lze najít jedno či více chronických onemocnění)

Fyziologické změny jednotlivých orgánů ve stáří

Změněné orgány ve stáří – ztráta pružnosti, pevnosti a elasticity

Kardiovaskulární (srdečně - cévní) systém

V srdci dochází ve stáří k ubývání buněk srdeční svaloviny – důsledkem je pokles klidové tepové frekvence i tepové frekvence při zátěži.

Svalové srdeční buňky zanikají a jsou nahrazovány vazivovou tkání.

Dochází k snížení pružnosti cév.

Senioři (nad 65 let) mohou být postiženi:

 • Vysokým krevním tlakem
 • Ischemickou chorobou srdeční (nedokrevnost srdečního svalu)
 • Vysokým cholesterolem
 • Diabetem mellitem II.stupně
 • Cévní mozkovou příhodou

Prevence srdečně cévních onemocnění

Dostatek pohybu, dostatečná, zdravá a pestrá výživa, přiměřená hydratace (1,5 litru tekutin denně), dostatek aktivit v rámci prevence depresivity, omezení až vynechání kouření, omezená konzumace alkoholu.

Dýchací systém

Dochází k významným změnám v respiračním* (dýchacím) systému – k rozvoji tzv. stařeckého hrudníku  - ztuhlost hrudníku, atrofují* (zmenšují se) dýchací svaly a klesá inspirační*(nádech) a expirační*(výdech) tlak v plicích, snižuje se také vitální kapacita plic* (tzn. maximální objem vzduchu, který jsme schopni vydechnout, když se co nejvíce nadechneme).

Vlivem zmenšení množství pohyblivosti řasinkových buněk ve sliznici cest dýchacího ústrojí dochází ke zhoršení samočisticí schopnosti dýchacího systému – buňky „zleniví“.

Senioři (nad 65 let) mohou být postiženi:

 • CHOPN  (chronická obstrukční plicní nemoc = dochází k obstrukci plic, tím výraznému omezení průtoku vzduchu, porucha je většinou trvalá. Projevuje se dušností a kašlem)
 • TBC (tuberkulóza plic)
 • Pneumonie (zápal plic)
 • Bronchopneumonie (akutní zánět bronchů – plicních lalůčků)
 • Bronchiální astma

Prevence onemocnění dýchacího systému

Dostatek pohybu, omezit či vynechat kouření, otužování, správná výživa bohatá na bílkoviny – zvyšuje energii a pomáhá udržet svalovou sílu, chrání před podvýživou.

Onemocnění trávicího traktu

Fyziologické změny začínají ztrátou zubů – porucha rozmělňování potravy a tím nesprávné zatížení trávicího traktu.

Dochází k snížení tvorby slin.

K snížení napětí jícnového svěrače.

K snížení pohyblivosti orgánů trávicího traktu.

K omezení sekrece žaludečních šťáv – klesá pH žaludku, může to ovlivnit vstřebávání některých léků.

Vedlejší účinky léků – sucho v ústech a tím obtížnější polykání.

Senioři (nad 65 let) mohou být postiženi:

 • Brániční kýlou (způsobeno ochablejší bránicí) – tlak za hrudní kostí, říhání, pálení žáhy
 • Chronickou zácpou – způsobeno nedostatečným příjmem tekutin, vlákniny a nedostatečným pohybem
 • Sníženou vnímavostí receptorů*(čidel) konečníku na náplň
 • Zmenšováním slinivky – snížení schopnosti vylučovat hormony a enzymy – častá příčina průjmů

Prevence onemocnění trávicího traktu

Dostatek bílkovin, tekutin, vlákniny a pohybu

Podrobněji -  Standard SANATORY č. 7 – Výživa seniorů

Hormonální změny ve stáří

K poklesu hladiny hormonů dochází rychleji u žen než u mužů, u mužů probíhá tento proces kontinuálněji (pozvolněji, souvisleji).

U žen – dochází k poklesu estrogenů – nastává atrofie* (ztenčování) sliznic a kůže v oblasti vagíny, vulvy a močového systému.
Vlivem hormonálních změn dochází k poruchám metabolismu kostí – vznik osteoporózy (řídnutí) kostí.

U mužů – pokles hladiny testosteronu (mužský pohlavní hormon).
Ve stáří se snižuje produkce růstového hormonu – to vede k snížení celkové výkonnosti, svalové síly, výkonnosti kardiovaskulárního aparátu, centrálního nervového systému a imunitního systému.

Senioři (nad 65 let) mohou být postiženi:

 •  Ženy - spolu s úbytkem hormonů a povolením pánevního dna – inkontinencí (únik moči), ztenčováním sliznic vagíny a vulvy - záněty zevních rodidel a pochvy
 • Osteoporózou (řídnutím kostí)

Změny krevní srážlivosti

Ve stáří dochází k úbytku kostní dřeně, zpomalení tvorby červených krvinek, snížení aktivity bílých krvinek a fagocytózy (pohlcování škodlivin bílými krvinkami). Tendence ke tvorbě sraženin u seniorů je podpořena velmi často sníženou hydratací.

Sarkopenie*(úbytek svalové tkáně):
Ve vyšším věku dochází ke změně tělesného složení – přibývání tukové tkáně, vaziva a naopak k úbytku svalové a kostní hmoty. Sarkopenie* je úbytek svalové hmoty a svalové síly. Je podmíněna geneticky (dědičně), velký podíl má výživa a přiměřená svalová aktivita, také pokles hormonů (pohlavního, růstového).

Změny kosterní soustavy

Osteoporóza (řídnutí kostí) je výsledkem přestavby kostní tkáně, která probíhá celý život. Významnou roli hraje dědičnost, nedostatek pohybu, vápníku a vitamínu D. Důsledkem jsou často fraktury (zlomeniny) po sebemenším úrazu.

Změny nervového systému

Je zaznamenáván pokles hmotnosti mozku ve stáří, změny v oblasti neuronů. Kvalitu života seniorů ovlivňuje zhoršené cévní zásobení mozku. Úbytek přísunu kyslíku a glukózy se může projevit neurologickými příznaky – demencí, mozkovou mrtvicí.

Změny funkce smyslových orgánů

Je to například poškození sluchové dráhy a snížení pružnosti oční čočky.

Kožní změny

Kožní změny se projevují ztrátou vlhkosti, ztrátou přirozené obnovy buněk, postupným úbytkem buněk a cévního zásobení. Také dochází k degeneraci* (zeslabení) elastických a kolagenních vláken, úbytku podkožního tuku, potních žláz. Důsledkem úbytku melanocytů* (pigmentových buněk)je šedivění.

Ukazatele kvality péče o klienta

 • Sledování hydratace
 • Stav výživy
 • Soběstačnost klienta
 • Zlepšování psychického a fyzického komfortu klienta

Hlavní priority (požadavky) péče o klienta

 • Zachování rozhodovacích kompetencí (souhrn vědomostí a dovedností) klienta - například při výběru zařízení či formy péče
 • Respektování osobnosti klienta
 • Trpělivost, srozumitelnost a pochopení v komunikaci (rozhovoru) s klientem
 • Komplexní geriatrické hodnocení (posouzení osobnosti klienta, jeho zdravotního stavu, sociálních souvislostí)
 • Individuální přístup k jednotlivým typům onemocnění klientů a jejich specifikům.

Celosvětově přijímané principy (zásady) geriatrické péče

Zaopatření – zajištění přístřeší, ošacení, potravy, pitné vody, základní zdravotní péče

Autonomie*(samostatnost, svébytnost) – zachování rozhodovacích kompetencí, kontroly nad děním, soukromí

Důstojnost – respektování osobnosti, soukromí, studu

Smysluplnost – pomoc při hledání životní náplně, podřízení zdravotní péče sociální roli, programy, které oživují prostředí

Participace*(podílení se) – zapojení do života komunity, sdílení problémů, podíl na rozhodování (v rámci rodiny i dlouhodobé péče), komunikování.

 

Hlavním cílem v péči o seniory je podpora schopnosti samostatně se o sebe postarat a zachovat si stálý zájem a aktivitu!

 

Vždy pamatujme: staří lidé jsou pamětí společnosti a obohacují budoucí generace. Učme se tedy navzájem.