Asociace péče o seniory

Asistenti sociální péče

Asociace péče o seniory podporuje důchodové zabezpečení asistentů sociální péče

Asistent sociální péče je institut zákona 108/2006Sb. Zákona o sociálních službách (§83), který vstoupil v platnost novelou od 1.1. 2012.  Jedná se o osoby pečující o jiné osoby závislé v různém stupni na pomoci druhých. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezená. Cílem zavedení tohoto institutu bylo odlehčit sociálním službám a umožnit závislým osobám zvolit si  svobodně způsob poskytované péče.

Pro srovnání kapacita domovů pro seniory v roce 2016 byla 37 247[1], počet lidí ve věku nad 65 let podle zjištěných údajů MPSV, kteří jsou závislí na péči jiné osoby ve stupni II.- IV., je v České republice 167 700 (údaje z prosince 2017 MPSV, Oddělení statistiky a centrálního reportingu).

Na příkladu seniorů je zřejmé, že stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly. Asistenti pečující o seniory (a nejen o ně) v jejich domácím prostředí, ať už se jedná o osoby blízké nebo asistenty sociální péče podle  Zákona o sociálních službách (§83 odst. 1), významně přispívají ke stabilitě sociální systému v ČR.

Asistentem se může stát kdokoliv, komu je více než 18 let a je zdravotně způsobilý. Pokud není osobou blízkou toho, komu poskytuje pomoc, nebo s ním nesdílí domácnost, je třeba uzavřít smlouvu o poskytování pomoci, která podléhá kontrole Úřadu práce.

Zákon o sociálních službách předpokládá se zabezpečením zdravotního a důchodového pojištění pečujících osob: Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízkánebo asistent sociální péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela.“ 108/2006 Sb. §29 odst. 6

V praxi se ale vztahuje toto zabezpečení v plné rozsahu pouze na osoby blízké a žijící ve společné domácnosti. Na Asistenty sociální péče ve smluvním vztahu se závislou osobou, o kterou pečují, a evidovaných Úřadem práce se vztahuje pouze zabezpečení zdravotního pojištění.

Dle Zákona o  veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb. §7 odst. 1 písm. g) platí pojistné na zdravotní pojištění stát mimo jiné za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost) a osoby pečující o tyto osoby.

Zatímco v zákoně o důchodovém pojištění nejsou smluvní asistenti zmíněni v okruhu pojištěných osob: 155/1995 Sb. §5 odst. 2, písmeno d) OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB:  „osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje u osoby blízké

Asistenti sociální péče jsou důležitým článkem v péči (nejen) o seniory České republice. Tyto osoby pečující o druhé  jsou kvůli stávajícímu znění zákona o důchodovém pojištění připravovány  o vlastní zabezpečenou existenci v důchodovém věku.

Jako Asociace péče o seniory, navrhujeme v rámci probíhající novely zákona 155/1995 Sb. Následující úpravu. Za stávající text (155/1995 Sb. §5 odst. 2, písmeno d) OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB:  „osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje u osoby blízké.“ Doplnit slova a asistenta sociální péče podle §83 odst. 1 108/2006 Sb.

Tím by se výrazně zlepšilo společenské postavení asistentů sociální péče a byla jim kompenzována jejich služba společnosti, jako je to u osob blízkých a žijících ve společné domácnosti.

Apelujeme na členy Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby námi navrhovanou úpravou zákona schválili a pomohli přispět k sociálnímu smíru a spravedlnosti[1] Zdroj: Statistická ročenka MPSV 2016, str.71, tabulka 6.1.