Asociace péče o seniory

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Co je příspěvek na péči a jak se vyřizuje?

Příspěvek na péči je nepojistná sociální dávka sloužící k zajištění pomoci osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Jedná se o osoby, která si nejsou schopné svépomocí zajistit základní životní potřeby.

 

Výše příspěvku na péči o seniora

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

880 Kč I. stupeň (lehká závislost) nezvládání 3-4 ZŽP
4400 Kč II. stupeň (středně těžká závislost) nezvládání 5-6 ZŽP
12 800 Kč III. stupeň (těžká závislost) nezvládání 7-8 ZŽP
19 200 Kč IV. stupeň (úplná závislost) nezvládání 9-10 ZŽP

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Příspěvek je vyplácen krajskými pobočkami Úřadu práce ČR.  
Jedná se o měsíční dávku.

Kdo o příspěvek žádá

O dávku žádá osoba závislá, ne osoba pečující. To znamená, že je třeba, aby podpis osoby závislé byl na formuláři, samotné dokumenty může odnést na úřad nebo poslat poštou kdokoliv.

Kde o příspěvek žádat

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Ministerstvem předepsaný tiskopis žádosti o příspěvek na péči je k dispozici na internetových stránkách  MPSV nebo na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce. Je důležité navštívit správné kontatní pracoviště - odbor sociálních dávek

Co k žádosti potřebuji?

Pro identifikaci:

 • průkaz totožnosti,
 • rodný list – u dětí do 15 let,

Dále doložte:

 • Oznámení o poskytovateli pomoci.
 • Potvrzení o hospitalizaci 60+ (volitelně – pro klienty pobývající v nemocnici déle než 60 dní).

Formuláře ke stažení

Žádost o příspěvek na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Smlouva asistenta sociální péče

 

Oznámení o poskytovateli pomoci

S tiskopisem žádost o příspěvek na péči je potřeba podat i tiskopis Oznámení o poskytovateli pomoci, kde bude uveden poskytovatel péče.

Poskytovatelem pomoci je osoba blízká, žijící ve společné domácosti nebo asistent sociální péče podle §83 Zákona o sociálních službách 108/2006 sb., údaje poskytovatele se uvedou na tiskopisu oznámení o poskytovateli pomoci do oddílu B.

Asistentem sociální péče se může stát kdokoliv, je starší 18 let, je zdravotně způsobilá (není sama příjemcem příspěvku na péči) a neposkytuje tuto péči jako podnikatel (např. sousedka, přítel apod.)

Smlouva o poskytování pomoci

Smlouva o poskytování pomoci musí být přiložena k oznámení o poskytovateli pomoci. Vzory smluv najdete také pod článkem níže stejně jako žádost o příspěvek na péči a oznámení o poskytovateli pomoci.

Oznámení o poskytovateli pomoci

Žádost o příspěvek na péči a o Oznámení o poskytovateli pomoci musí být podepsáno žadatelem (osobou závislou na péči). V případě, že má osoba soudem určeného opatrovníka, podepíše formuláře opatrovník.

Zástupce pro vyřízení žádosti

Žadatel může zplnomocnit i zástupce k podání a vyřizování žádosti. Plná moc nemusí obsahovat úředně ověřené podpisy, ale musí v ní být výslovně uvedeno k jakému konkrétnímu řízení či úkonu v řízení je udělena. Pokud není žadatel schopen v řízení o příspěvku samostatně jednat, může mu být na základě lékařského posudku ustanoven opatrovník pro správní řízení. Pokud se není žadatel schopen žádost podepsat, je potřeba, ztvrdit projev jeho vůle – podání žádosti, svědectvím 2 svědků na žádosti.

Způsoby podání žádosti o příspěvek

Vyplněné a podepsané formuláře lze podat osobně nebo zaslat prostřednictvím české pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce.

Formuláře také lze zaslat elektronicky, je však nutné, aby měl žadatel kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Žadatel vlastnící datovou schránku, může formuláře zaslat jejím prostřednictvím.

 

Kdo může pomoc poskytovat

 • sociální služby
 • osoba blízká
 • asistent sociální péče

Stupně závislosti na pomoci druhé osoby

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby (ZŽP):

 • mobilita
 • orientace
 • komunikace
 • stravování
 • oblékání a obouvání
 • tělesná hygiena
 • výkon fyziologické potřeby
 • péče o zdraví
 • osobní aktivity
 • a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let)
Příspěvek na péči |

 


Postarat se o rodiče, ano...ale

Není radno být na péči o seniora sám

Propuštění z nemocnice

Jak by vám měl pomoci sociální pracovník

Jak se dožít ve zdraví stovky

aneb teorie modrých zón

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám