Asociace péče o seniory

Asociace péče o seniory ČR v Bruselu na konferenci o sociálním dialogu

Asociace péče o seniory ČR v Bruselu na konferenci o sociálním dialogu |

V polovině července 2016 se zástupci naší Asociace rozjeli do Bruselu, aby se zúčastnili konference nazvané "Sociální služby v eropském mezioborovém dialogu: směrem k a hlubšímu zapojení" (Social services in European cross- industry dialogue: towards a strong and deeper involvement).

Na konferenci, kterou pořádala organizace CEEP (Evropské centrum zaměstnavatelů a poskytovatelů sociálních služeb), byla představena studie, na níž rok pracovala skupina expertů včetně zástupců ČR, která měla popsat stav sociálních služeb ve 14-ti členských státech. 

Oblast sociálních služeb byla velice široce pojatá. Byly do ní zařazeny i obory jako sociální a zdravotní péče, muzea, knihovny, umění sport a zábava.Účelem studie bylo zjistit, jak v jednotlivých státech probíhá sociální dialog a kde jsou největší rezervy v organizaci a financování sociálních služeb. Přes takto široce definovanou oblast sociálních služeb ze studie vyplynula největší výzva pro Českou republiku v oboru sociální péče o seniory. 

Studie výslovně uvádí: "(Česká republika: Pobytové služby pro seniory jsou v nejhorší situaci. Podpora soukromého sektoru- ziskových i neziskových organizací je nižší něž u veřejných organizací." 

Z výzkumu dále vyplynulo, že na vzestupu je role soukromých poskytovatelů sociálních služeb a různé změny zavedených postupů ve veřejném sektoru včetně odpovídajících změn ve struktuře sociálního dialogu, poskytovatelů a zcela nových hráčů.

Asociace péče o seniory usiluje o zapojení do sociálního dialogu na všech úrovních nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Z dalších příspěvků na konferenci vyplynulo, že členské země od Bulharska po Francii se potýkají s podobnými problémy. Stárnutí populace, odcházení mladých, vzdělaných lidí do zahraničí a nedostatek sociálních služeb nebo jejich alternativ, které by zajistili fungování sociálního systému. 

V České republice má vzniknout pobočka organizace CEEP, která moderuje sociální dialog a sbírá informace pro Evropskou komisi, aby se politici ve vedení EU mohli rozhodovat podle relevantních dat. Asociace péče o seniory se chce zapojit do vzniku této pobočky a přispět tak k sociálnímu dialogu, který by měl vést k většímu zapojení relevantních hráčů- organizací ze soukromého sekrotu jako jsou spolky nebo soukromé společnosti. 

Tyto organizace pomáhají sociálnímu systému v České republice, aniž by měli finanční podporu od státu a chtějí, aby jejich hlas byl slyšen. Asociace má kapacitu i kompetence k tomu, aby zastupovala své členy i na evropské úrovni. 

 

.