Asociace péče o seniory

Sociální šetření k přiznání příspěvku na péči

jak probíhá a na co si dát pozor

 Průběh sociálního šetření


V tomto článku se podíváme na to, co následuje, když podáte žádost o příspěvek na péči. Podáním žádosti začíná proces, který se nazývá sociální šetření (v rámci řízení o příspěvku na péči). Jde v něm o to, určit u seniora stupeň závislosti na péči druhé osoby. Taková situace nastává, když se člověk dostane do fáze, kdy přestává být samostatný a soběstačný, například kvůli omezené pohyblivosti (mobilita), schopnosti oblékání, řešení stravování, hygieně nebo péči o domácnost.

Senior se podáním žádosti stává žadatelem o příspěvek na péči, osoba, která mu bude péči poskytovat a většinou vyřizuje i praktické věci kolem žádosti, se nazývá poskytovatel pomoci nebo také (osoba) pečující.

Postup sociálního šetření má svou logiku, vychází z místního sociálního šetření, z  předložených podkladů, vyšetření ošetřujícího lékaře, odborných lékařských nálezů atp. K místnímu šetření je kromě osoby žadatele obvykle přizvána i pečující osoba a toto probíhá v domácnosti žadatele.

Kdy a jak začíná postup přiznání příspěvku na péči

Po podání žádosti o příspěvek na péči na žadateli místně příslušném pracovišti úřadu práce (správnou úřednici najdete podle začátečního písmena příjmení seniora), by žadatele či pečující osobu do 30-ti dnů měl kontaktovat sociální pracovník úřadu práce pro domluvení termínu sociálního šetření. Prakticky to vypadá tak, že se sociální pracovnice objedná na konkrétní datum a čas na návštěvu k žadateli o příspěvek domů.

Vzhledem k tomu, že z žádosti není běžně patrné, jakými obtížemi žadatel trpí, zda je orientovaný apod., je kontaktována zpravidla pečující osoba. Sociální šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele, tj. v jeho domácnosti, případně v domácnosti pečující osoby, pokud si pečující osoba nastěhovala žadatele z důvodu dostupnější péče k sobě domů.

Sociální šetření na místě trvá cca od 30 až do 90 min v závislosti na míře soběstačnosti žadatele, jeho schopnostech a náročnosti péče. Sociální šetření vede sociální pracovnice z Úřadu práce především jako rozhovor s  žadatelem. Informace případně může doplnit a uvést na pravou míru pečující osoba. Je důležité, aby byl pečující rozhovoru přítomen. Stává se totiž, že senioři, kterých se šetření přímo týká, mají sklony svoji situaci zlehčovat a lidově řečeno „lakovat na růžovo“. Mnohdy  je jim nepříjemné mluvit o intimních věcech s cizími úřednicemi a tak zatajují míru svých skutečných obtíží. Proto je třeba přiznat, jak to skutečně je a uvést rozsah činností, se kterými musí pečující svému blízkému pomáhat. (viz dále základní životní potřeby).

Co je zkoumáno při tzv. sociálním šetření?

Při sociálním šetření sociální pracovník zjišťuje soběstačnost žadatele. Zjišťuje dotazováním a pozorováním, co a jakým způsobem z posuzovaných základních životních potřeb žadatel zvládá sám (i za využití kompenzačních pomůcek) a naopak s čím potřebuje pomoc, v čem je závislý na druhé osobě.

Posuzuje se 10 základních životních potřeb. Ze sociálního šetření sociální pracovník vytvoří tzv. záznam ze sociálního šetření, který spolu se žádosti o posouzení zdravotního stavu a stanovení stupně závislosti odešle na místně příslušnou OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) k posouzení své lékařské posudkové službě.

O stupni závislosti tedy nerozhoduje Úřad práce ale Lékařská posudková služba Okresní správy sociálního zapezpečení (OSSZ)

Jak dlouho trvá posuzování

Po dobu, kdy probíhá posuzování zdravotního stavu, se správní řízení o přiznání příspěvku na péči formálně přeruší (žadateli o tom přijde písemně informace) na dobu, než posudková služba rozhodne. Úřad práce čeká na to, až obdrží od OSSZ posudkové zhodnocení se stanoveným stupněm závislosti (max. za 90 dní, pokud byly doloženy OSSZ včas všechny potřebné podklady – vyjádření ošetřujícího lékaře, odborné lékařské nálezy již z proběhlých vyšetření či nově vyžádaných).

Poté příslušná OSSZ žadatele písemně vyzve k návštěvě u svého ošetřujícího lékaře, případně si vyžádá odborné vyšetření. Jakmile Úřad práce obdrží od OSSZ posudkové zhodnocení, obnoví řízení a vyrozumí o tom žadatele či jeho zástupce. Zároveň žadatele informuje o možnosti seznámit se ve stanovené lhůtě s podklady pro vydání rozhodnutí. To znamená, že se žadatel nebo jeho zástupce můžou přijít osobně seznámit s výsledkem sociálního šetření a především s posudkovým zhodnocením OSSZ, na základě kterého bude v dané věci rozhodnuto.

Možnost podání námitek, doplnění  dokladů

V této fázi může žadatel či zástupce podat námitky proti posouzení stupně závislosti a navrhnout nové důkazní prostředky, tj. doložit lékařské zprávy – nové, či ty které nebyly v posudkovém zhodnocení posouzeny/uvedeny. Pokud nejsou v této fázi doloženy nové důkazní prostředky, vydá po uplynutí stanovené lhůty úřad práce v dané věci rozhodnutí.

Pokud jsou v této fázi podány námitky a doloženy nové důkazní prostředky, požádá Úřad práce o vyjádření se k námitkám a nově doloženým důkazním prostředkům příslušnou OSSZ. Než se OSSZ k námitkám vyjádří, Úřad práce opět usnesením řízení přeruší.

Jakmile úřad práce obdrží vyjádření OSSZ, opět obnoví řízení a vyrozumí o tom žadatele či jeho zástupce. Ten se ve stanovené lhůtě může opět seznámit s podklady rozhodnutí – vyjádřením OSSZ k námitkám. Zpravidla následně úřad práce vydá v dané věci rozhodnutí. Ojediněle v důvodných případech lze ještě doložit znovu další důkazní prostředky a znovu zaslat k posouzení OSSZ.

Délka řízení, ovlivňující faktory

Celé řízení tak trvá několik měsíců, zpravidla 2-6 měsíců. Pokud se opakovaně podávají námitky a nové důkazní prostředky, nebo žadatel dostatečně nespolupracuje (nepodrobí se vyšetření u lékaře apod.), řízení se ještě více protahuje. Na dobu, kdy žadatel a s ním jeho pečující osoba čekají na přiznání příspěvku, ale péče už probíhá, je třeba se finančně zajistit. V případě vyššího stupně závislosti je pravděpodobné, že pečující už nebude moci chodit do práce.   

Nespokojenost s rozhodnutím? Co dělat?

Řešení je dostupné - pokud nebude žadatel, nebo jeho rodina spokojena se stanovením stupně závislosti a tím i s výší příspěvku, může samozřejmě podat odvolání. Rozhodující pro určení stupně závislosti je čas, jaký pečující během jednoho běžného dne věnuje pečovanému. Obecně se dá říct, že I. stupeň odpovídá tom, že se zastavíte u svého seniora několikrát týdně, II. stupeň vyžaduje obyčejně návštěvu obden nebo každý den na  2-3 hodiny, u III.- IV. stupně závislosti se jedná o nepřetržitou péči, která se dá srovnat s péčí o zdravé dítě do tří let, u VI. stupně je to péče ještě náročnější ve dne i v noci. Lidé ve IV. stupni jsou už trvale upoutáni na lůžko.  

 

 

Sociální šetření k přiznání příspěvku na péči |

 


Postarat se o rodiče, ano...ale

Není radno být na péči o seniora sám

Propuštění z nemocnice

Jak by vám měl pomoci sociální pracovník

Jak se dožít ve zdraví stovky

aneb teorie modrých zón

Chystáte se o někoho pečovat? Hodí se znát pár zákonů

Neztratit v péči vlastní život předpokládá, že znáte svůj vlastní status jako pečující

Co jsou odlehčovací služby a kdy je využít

Sdílet péči je způsob jak předejít vyhoření

Oba rodiče už nejsou schopní se o sebe postarat

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka dostává demenci / Alzheimera

Stupeň závislosti na péči 2-4

Maminka má úraz a končí v LDN

Stupeň závislosti IV

V jakém případě zvolit hospic?

A jak vybrat ten správný

Kdo může disponovat s příspěvkem na péči

Jak je to s výplatou příspěvku v případě hospitalizace seniora

Kdy je dobré zažádat o příspěvek na péči

Proč se někdy hodí mít zažádáno, i když si myslíte, že to nepotřebujete

Poslední chvíle

Co je nakonec to nejdůležitější?

Příspěvek na péči

proč je důležité si ho vyřídit včas a jak to udělat

Na začátku a na konci je to stejné

Proč jsou lidé 90+ jako miminka a zaslouží si stejnou lásku a péči

Pomoc pro seniory

Jak pomoci tatínkovi, který si myslí, že i v osmdesáti zvládne všechno sám

Když odejde celoživotní partner

Jak zvládnout situaci, kdy jsem najednou na všechno sám